HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Get Adobe Flash player

Zavod je utemeljen Odlukom Vlade Hercegbosanske županije, broj 01-198/99 od 22. lipnja 1999. godine (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 7/99) u cilju ostvarivanja prava i osiguravanja sredstava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju, drugim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona.

Zavod obavlja slijedeće poslove:

 • provodi politiku razvoja i unaprjeđenja zdravstvene zaštite koja se osigurava obveznim zdravstvenim osiguranjem,
 • planira i prikuplja novčana sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja te plaća usluge zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima,
 • obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava osiguranih osoba, skrbi o zakonitom i pravodobnom ostvarivanju tih prava te pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti interesa osiguranih osoba,
 • obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima,
 • određuje kriterije i način korištenja te visinu novčanog iznosa za naknadu putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite i naknadu za pogrebne troškove,
 • određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret sredstava Zavoda te način valorizacije osnovice za naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad,
 • sudjeluje u izradi i provedbi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obvezno zdravstveno osiguranje, vrši obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove sukladno ovim ugovorima,
 • obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inozemstvu,
 • obavlja nadzor i financijsku kontrolu poslovanja zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika u svezi sa zaključenim ugovorima za tekuću godinu,
 • obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata u svezi s ostvarivanjem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležna tijela Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Županija) odnosno Zavoda,
 • uređuje ostala pitanja u svezi s ostvarivanjem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
 • obavlja poslove vođenja evidencija u oblasti obveznog zdravstvenog osiguranja, a po potrebi uvodi dodatna statistička istraživanja od interesa za obvezno zdravstveno osiguranje,
 • vrši poslove izrade izvješća o provođenju obveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriju Županije,
 • vrši poslove u svezi s izradom standarda i normativa obveznog zdravstvenog osiguranja,
 • vrši izradu i distribuciju svih potrebnih tiskanica za zdravstveno osiguranje te
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, drugim zakonima i podzakonskim propisima.