HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Get Adobe Flash player

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 30/97, 7/02 i 70/08,) u daljnjem tekstu: Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 29/97) i Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 12/05) – u daljnjem tekstu: Zakon o zdravstvenom osiguranju Hercegbosanske županije, uređuje se djelatnost, sjedište i naziv Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Zavod), zastupanje i predstavljanje Zavoda, organizacija, prava, obveze i odgovornosti tijela upravljanja i rukovođenja Zavoda, stručna služba Zavoda, rješavanje o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja, planiranje, financiranje i financijsko poslovanje i kontrola provođenja obveznog zdravstvenog
osiguranja, javnost rada, donošenje Statuta i drugih općih akata Zavoda, tumačenje Statuta i drugih općih akata, suradnja s tijelima i organizacijama i druga pitanja od značaja za provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja.

Zavod je utemeljen Odlukom Vlade Hercegbosanske županije, broj 01-198/99 od 22. lipnja 1999. godine (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 7/99) u cilju ostvarivanja prava i osiguravanja sredstava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju, drugim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona.

Zavod ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama te odgovornošću utvrđenom Zakonom o zdravstvenom osiguranju, drugim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona i Statuta.