HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Get Adobe Flash player

Korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu

Sve osigurane osobe Zavoda imaju pravo na ostvarivanje zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu koje prije odlaska u inozemstvo u nadležnom  područnom uredu Zavoda  zatraže izdavanje tiskanice – Potvrda o pravu na davanja u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemsvu  (dvojezična tiskanica).

Da bi se potrebna tiskanica mogla izdati osoba koja putuje u inozemstvo mora dostaviti službi u područnom uredu tiskanicu Ocjena zdravstvenog stanja osigurane osobe, koju na temelju neposrednog liječničkog pregleda i izvršenog uvida u zdravstveni karton i liječničke nalaze na osnovu kojih se pouzdano može utvrditi zdravstveno stanje osigurane osobe, izdaje izabrani doktor medicine, odnosno medicine rada.

Potvrdu o pravu na davanja u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemsvu  (dvojezičnu tiskanicu) mogu dobiti samo osigurane osobe za koje se prije odlaska u inozemstvo utvrdi da ne boluju od akutnih ili kroničnih oboljenja koja zahtijevaju dulja liječenja ili stalni nadzor doktora medicine, najduže do 30 dana u tijeku jedne kalendarske godine.

Osigurana osoba Zavoda koja je koristila  zdravstvenu zaštitu u inozemstvu na temelju tiskanice-Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezične tiskanice i osobno platila troškove zdravstvene zaštite, može podnijeti pismeni zahtjev nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja za nadoknadu navedenih troškova uz predočenje medicinske dokumentacije  i računa s  prijevodom na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Dvojezične tiskanice, odnosno Potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, mogu se izdati i retrogradno, na zahtjev inozemnog nositelja socijalnog osiguranja, o čemu odlučuje  Liječnička komisija Zavoda HBŽ-e Livno.

U slučaju da osigurana osoba prije odlaska u inozemstvo nije izvadila potvrdu o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, a osobno je podmirila troškove zdravstvene zaštite, po povratku u mjesto prebivališta, nema pravo na naknadu istih.

Korištenje zdravstvene  zaštite inozemnih osiguranika za vrijeme privremenog boravka na području HBŽ-e

Osigurane osobe koje dolaze iz država s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključen Ugovor o socijalnom osiguranju, hitnu zdravstvenu zaštitu koriste na temelju potvrde o pravu na davanja u naravi koju je izdao inozemni nositelj osiguranja.

Kako bi u slučaju potrebe nesmetano koristili zdravstvenu zaštitu preporučuje se po dolasku u mjesto boravka u hercegbosanskoj županiji u područnom uredu Zavoda potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite zamijeniti za bolesnički list. Na temelju bolesničkog lista, inozemni osiguranik može koristiti usluge hitne medicinske  pomoći, uključujući i lijekove, ali isključivo kod ugovornih zdravstvenih ustanova Zavoda u opsegu predviđenom međunarodnim ugovorom.

Inozemni osiguranik je u obvezi plaćanja usluga participacije koja važe i za osigurane osobe države boravka.

U slučaju kad korisnik zdravstvenih usluga ne posjeduje potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite, ugovorna zdravstvena ustanova putem svog nadležnog područnog ureda može zatražiti retrogradno izdavanje iste, a ako se potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite ne pribavi do završetka liječenja, ugovorna zdravstvena ustanova može naplatiti zdravstvene usluge korisniku osobno.